APA Style

ไบลตัน,อีนิด, ฉันทนา ไชยชิต. (2546). ห้าสหายผจญภัย ตอนทลายแผนค้าของเถื่อน (6). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น.

Chicago Style

ไบลตัน,อีนิด, ฉันทนา ไชยชิต. ห้าสหายผจญภัย ตอนทลายแผนค้าของเถื่อน. 6 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2546. หนังสือทั่วไป.

MLA Style

ไบลตัน,อีนิด, ฉันทนา ไชยชิต. ห้าสหายผจญภัย ตอนทลายแผนค้าของเถื่อน. 6 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2546. หนังสือทั่วไป.

Turabian Style

ไบลตัน,อีนิด, ฉันทนา ไชยชิต. ห้าสหายผจญภัย ตอนทลายแผนค้าของเถื่อน. 6 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2546. หนังสือทั่วไป.