APA Style

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453. (2555). พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418) (1). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

Chicago Style

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418). 1 กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555. หนังสือทั่วไป.

MLA Style

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418). 1 กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555. หนังสือทั่วไป.

Turabian Style

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453. พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418). 1 กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555. หนังสือทั่วไป.